Sikkerheds- og ordensreglement

Seneste rettelser godkendt på generalforsamlingen april 2015

Generelt
Det påhviler de aktive medlemmer at vedligeholde bygninger og inventar samt at klargøre klubben før vinteren og inde standerhejsningen.

Når man forlader klubbens grund og ingen andre forbliver tilbage, er det hvert medlems pligt at drage omsorg for, at alle døre og skodder er aflåst, og at inventar og redskaber er på plads.
Når en klubbåd er valgt, påhviler det medlemmet at undersøge om båden er i orden, da ansvaret for eventuelle skader som udgangspunkt pålægges den sidste bruger

Den sidst ankomne roer har pligt til at låse bådehuset efter sig.
Medlemmer bør altid låse lågen efter ankomst til klubben. Den udleverede nøgle er strengt personlig og må ikke uden bestyrelsens samtykke udlånes til andre. Nøglen må ikke efterlades på klubbens område.

Det er hvert medlems pligt til enhver tid at sørge for, at der overalt på klubbens område er god orden.
Baderum er forbeholdt de aktive medlemmer, som har pligt til at sørge for, at rummene efterlades i ren stand.
Der må ikke nøgenbades udendørs og i saunaen.
 
Hvert medlem skal omgås vand- og elektricitetsforbrug med omhu og sparsommelighed.

Enhver beskadigelse af hus, inventar og materialer kan medføre fuld erstatningspligt.

Maling og reparation af både skal foregå på et af bestyrelsen anvist sted.

Medlemmer, der ønsker at opbevare personlige ejendele i klubben, mens de er ude at ro, kan benytte de små skabe i indskrivningen. Medlemmer skal selv medbringe hængelås, som skal fjernes igen samme dag efter brug.

Rotøj kan anbringes på bøjlestang i gården under halvtaget.

Straks efter hjemkomst fra roning skal bådene tørres af og lægges på plads i bådehuset for at give plads på stativerne til de efterfølgende både.

Broen skal altid være tilgængelig for roerne.

Cykler skal anbringes i de dertil bestemte stativer.

Motorcykler, scootere og knallerter må ikke anbringes på klubbens område.

Det forbudt at cykle på klubbens område.

Det er forbudt at parkere biler uden for klubben, med mindre det drejer sig om af- eller pålæsning.

Der er rygeforbud på hele Palo´s område.  

Overnatning i husene må kun ske efter aftale med bestyrelsen.

Hunde må ikke opholde sig på klubbens område.

Kun kajakroere og klubbens gæster har adgang til toiletterne.
 
Børn af aktive medlemmer har kun adgang til klubbens område i følge med pårørende medlemmer. Adgangstilladelse til medlemmernes børn er givet for at lette medlemmernes adgang til roning.
 
Hvis bestyrelsen ikke finder det økonomisk forsvarligt at engagere betalt rengøringshjælp, får medlemmer, der til stadighed kommer i klubben, på skift tildelt rengøring.
Hvert medlem skal til enhver tid gøre sig bekendt med de af bestyrelsen opslåede og de på hjemmesiden indrykkede meddelelser.

Sikkerhed
Som kajakroer i Palo skal man kunne svømme 1000 m. Det gælder også gæster.

Aktive medlemmer af Palo skal kunne udføre de øvelser, der er forudsætningen for at blive frigivet som aktiv roer i klubben:
  • Vende kæntret kajak og tømme den for vand
  • Iføre sig svømmevest i vandet
  • Bjærge kajak og pagaj i land
  • Gennemføre makkerredning – som kæntret og som hjælper
  • Ro træt svømmer til land og lade sig ro til land som træt svømmer
  • Fra egen kajak bjærge forladt kajak og pagaj og ro udstyret til land
  • Lande og starte fra bro og kyst
Det er medlemmets ansvar at vedligeholde disse færdigheder.
 
Hvis børn under 12 år kun anvender pvc kajakkerne som strandlegetøj, kan værtsmedlemmet beslutte, at det er tilstrækkeligt, at barnet kan svømme 350 m.
 
Under roning skal kystlinien følges, således at roeren selv vil kunne bjærge sig i land. Ikke frigivne roere må kun ro alene mellem Charlottenlund Badeanstalt og Hellerup Havn.
 
Under roning skal roeren være iført svømmevest og medbringe øsekar. Dog kan frigivne medlemmer i perioden fra 30. april til 1. oktober vælge ikke at iføre sig svømmevest, som i så fald skal medbringes i kajakken.
 
Der skal udvises hensyn og agtpågivenhed ved roning, og kajakroere fra Palo viger for svømmere og fartøjer af enhver art efter søfartsreglerne. Ved roning i mørke skal medbringes lyskilde (hvidt ikke blinkende lys), der tændes ved fare for kollision.
 
Inden et medlem begiver sig ud at ro, skal roprotokollen udfyldes efter de regler, der er angivet ved PC’en. På tilsvarende måde skal protokollen føres umiddelbart ved roningens afslutning.
 
Ved deltagelse i løb skal deltageren følge reglerne for pågældende løb.
 
Klubmateriel
Aktive medlemmer har adgang til at benytte klubbens materiel inden for rammerne af Sikkerheds- og ordensreglementet samt de af bestyrelsen opstillede regler for brug af de forskellige bådkategorier og Brug af Palos kajakker. Læs her eller i pc rummet 

Forud for ibrugtagning af klubbåd, påhviler det medlemmet at efterse båden for skader. En skadet båd må ikke bruges, men skal markeres med skilt ”Må ikke bruges”, og bestyrelsen skal underrettes om skaden.

Medlemmer med egen kajak skal i størst muligt omfang benytte egen kajak. Det er dog tilladt at benytte klubbens udstyr i forbindelse med træning, arrangementer i klubregi og konkurrencer.

Klubmateriel må kun udlånes til fremmede efter aftale med bestyrelsen.

Til gæsteroning må kun benyttes de af bestyrelsen anviste både.

Privat materiel
Eventuelle mangler skal afhjælpes inden for en frist, der sættes af bestyrelsen.

Køb og salg af private både skal meddeles bestyrelsen.

Private både skal være påført klubmærke.

Klubben råder over et mindre antal bådpladser til private kajakker. Medlemmer, der ønsker en bådplads til privat kajak, skal ansøge bestyrelsen. Det er alene bestyrelsens beslutning, hvem disse pladser tildeles. Bestyrelsen vurderer løbende fordelingen udfra følgende kriterier:

1.Bådplads til privat kajak kan som hovedregel tildeles medlemmer, der er aktivt roende og/eller er involveret i klubbens forskellige aktiviteter.

2. Privat kajak skal anvendes i et rimeligt omfang. I tilfælde af eksempelvis sygdom eller andet kan bestyrelsen dispensere fra reglen.

3. Klubben har som overordnet mål at sikre en velfungerende bådpark – og antallet af bådpladser kan løbende reguleres for at opfylde dette mål.

4. Medlemmer med egen kajak skal til enhver tid følge bestyrelsens anvisninger af bådpladser.

En Klubmodul.dk løsning