Love for
Charlottenlund Kajakklub PALO.

som senest ændret ved foreningens ekstraordinære generalforsamling den 23. september 2021.

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen Charlottenlund Kajakklub PALO, der har hjemsted i Gentofte kommune, er stiftet som filial af Nova i 1934 og etableret som selvstændig kajakklub den 18. august 1938.
 
Foreningen er tilsluttet Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.
§ 2 Formål
Foreningens formål er at dyrke kajaksport, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt.
§ 3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 12 år. For personer under 15 år fastsætter bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde hvilke regler, der skal gælde for vedkommende med hensyn til at ro alene, adgang til klubben mv. For at blive optaget som aktivt medlem skal man, inden for en afgrænset tidsperiode efter indmeldelse, honorere DKF’s krav til frigivelse:

1. Være frigivet efter at have gennemført PALO’s begynderundervisning

2. Være frigivet fra en anden klub under DKF eller

3. Have stor roerfaring og beherske de af DKF krævede færdigheder for frigivelse.

Ved optagelse som aktivt medlem får medlemmet nøgle til klubben.

Aktive medlemmer kan vælge at overgå til passivt medlemskab.

Passive medlemmer har ikke stemmeret og ingen nøgle til klubbens faciliteter.

Passive medlemmer kan efter invitation deltage i klubbens arrangementer. 

§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på ansøgningsskema til et bestyrelsesmedlem. For medlemmer under 18 år skal ansøgningen underskrives af forældre eller værge. Ansøgeren skal oplyse, om han/hun lider af sygdomme, der kan medføre lammelse eller bevidstløshed. Ved indmeldelse, der er bindende kalenderåret ud, er medlemmet pligtigt til at gøre sig bekendt med klubbens love og bestemmelser.

Bestyrelsen udvælger et passende antal ansøgere til optagelse i klubben. Bestyrelsen kan nægte en ansøger at blive medlem, hvis vedkommende er i restance i en anden klub under DIF, eller hvis bestyrelsen vurderer, at andre forhold taler imod medlemskab.

Bestyrelsen fastsætter et gebyr for oprettelse og et gebyr for begynderkursus. Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen anviser bådeplads, i det omfang det er muligt. Bådepladser kan efterfølgende ikke overdrages fra et medlem til et andet. 

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen ved mail til klubbens mailadresse senest 1 måned før næste kontingents forfaldsdag.

Anmodning om overgang til passivt medlemskab skal ske skriftligt til bestyrelsen ved mail til klubbens mailadresse senest 1 måned før næste kontingents forfaldsdag.

Ved udmeldelse eller overgang til passivt medlemskab skal klubnøgler afleveres til klubben.

§ 6 Kontingent
Kontingent og skabsleje fastsættes på generalforsamlingen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, hvis æresmedlemsskabet er tildelt før 2021. Indbetalingsterminer, opkrævningsform og restancegebyr fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt senest 14 dage efter en forfaldsdag. Herefter tillægges et restancegebyr. En skriftlig rykker med restancegebyr sendes, og er denne ikke betalt senest 1. marts, vil vedkommende blive slettet som medlem.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion
Gør et medlem sig skyldig i et forhold, som af bestyrelsen skønnes at gøre ham/hende uegnet til at være medlem af foreningen, kan bestyrelsen udelukke vedkommende i op til en måned. En eventuel eksklusion skal forelægges på en generalforsamling. Dette skal ske senest en måned efter, at vedkommende er blevet udelukket.

§ 9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af april måned. Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag i klubhuset og ved annoncering på klubbens hjemmeside og ved udsendelse af e-mail.

Forslag, som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1. april. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til  medlemmerne sammen med dagsorden, bestyrelsens indstillinger, regnskabstal og budget sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 
§ 10 Dagsorden
Dagsorden
for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.   
 1. Valg af dirigent og referent          
 2. Formandens beretning for den forløbne periode
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Fastsætte af rammer for økonomiske dispositioner der kræver underskrift af formand og kasserer i forening
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Behandling af eventuelle ændringsforslag til Sikkerheds- og ordensreglementet
 9. Valg af formand eller næstformand
 10. Valg af kasserer
 11. Valg af sekretær
 12. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 13. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 14. Valg af mindst 2 medlemmer til idrætsudvalget, hvoraf en vælges som formand
 15. Valg af ansvarshavende redaktør for klubbens blad
 16. Valg af 2 revisorer
 17. Eventuelt 

§ 11 Generalforsamlingens ledelse mv.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – se § 17 og § 18.
Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, der ikke er i restance.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt -  over for bestyrelsen - fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for en ordinær generalforsamling.

§ 13 Bestyrelsesvalg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen er forpligtiget til at følge arbejdet i disse udvalg.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær, en næstformand og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges for 2 år ad gangen i lige år. Næstformanden vælges for 2 år ad gangen i ulige år. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

§ 14 Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er tilstede
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner over en vis størrelse kræves dog underskrift af formanden og kasseren i forening. Beløbets størrelse fastlægges af generalforsamlingen.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen.
Dispositionsbegrænsninger i foreningens vedtægter er ikke til hinder for, at der kan oprettes Online Banking eller lignende til foreningen. Brug af Online Banking sker på foreningens eget ansvar, og banken kan i den forbindelse ikke påse og dermed heller ikke holdes ansvarlig for, om de ovenfor nævnte begrænsninger i dispositionsretten overholdes.

§ 15 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 25. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. Regnskabstal og budget udsendes til foreningens medlemmer sammen med udsendelsen af dagsordenen m.v. jf. § 9.

§ 16 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer.
Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
 
§ 17 Ændringer af foreningens love
Forslag om ændring af foreningens love kan vedtages af en generalforsamling. Mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være tilstede og mindst ¾ skal stemme for forslaget.
Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling – se § 12 – og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 18 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
For at denne er beslutningsdygtig, kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 19 Hjemmeside
Palo har en hjemmeside hvor informationer til medlemmerne meddeles. Hjemmesiden opdateres løbende ved nye meddelelser.