Sikkerheds- og ordensreglement

Nærværende Sikkerheds- og ordensreglementet beskriver de rammer og regler for daglig brug af PALO, som medlemmerne synes giver gode muligheder for at dyrke kajakroning sikkert og nyde det sociale samvær om kajakroningen. Med vedtægterne og dette reglement opfylder PALO også Dansk Kano- og Kajakforbunds sikkerhedsbestemmelser.

 

Seneste ændringer er godkendt på generalforsamlingen 15. august 2020.

Generelt
Klubbens faciliteter og ressourcer (grund, bygninger, kajakker, inventar, vand, osv.) må anvendes af klubbens aktive medlemmer, som alle skal bidrage til, at faciliteterne er i god stand, anvendes med omtanke og efterlades i god stand. Et aktivt medlem må undtagelsesvis have en gæst med.

 

Sikkerhed prioriteres højt i klubben, da roer og materiel skal sikkert hjem.

 

Omgangsformen skal kendetegnes ved gensidig respekt og ordentlig omgangstone.

 

Sikkerhed
Som kajakroer i PALO skal man kunne svømme 1000 meter og udføre de øvelser, der er forudsætningen for at blive frigivet som aktiv roer i klubben:

 • Vende kæntret kajak og tømme den for vand
 • Iføre sig svømmevest i vandet
 • Bjærge kajak og pagaj i land
 • Gennemføre makkerredning – som kæntret og som hjælper
 • Ro træt svømmer til land og lade sig ro til land som træt svømmer
 • Fra egen kajak bjærge forladt kajak og pagaj og ro udstyret til land
 • Selventring. Alene eller med assistance fra hjælper i vandet selventre kajak på dybt vand
 • Lande og starte fra bro og kyst


Det er medlemmets ansvar at vedligeholde disse færdigheder.
 

Gæsteroere skal kunne svømme 1000 meter. Hvis børn under 12 år kun anvender pvc kajakkerne som strandlegetøj, kan værtsmedlemmet beslutte, at det er tilstrækkeligt, at barnet kan svømme 350 meter

 

Under roning skal kystlinjen følges, så roeren selv vil kunne bjærge sig i land. Roere, der ikke er frigivne, må ro alene mellem Charlottenlund Badeanstalt og Hellerup Havn.

 

Under roning skal roeren være iført svømmevest og medbringe øsekar i kajakken. Frigivne medlemmer kan i perioden fra 30. april til 1. oktober vælge ikke at iføre sig svømmevest, som i stedet skal medbringes i kajakken.

 

Der skal udvises hensyn og agtpågivenhed ved roning, og kajakroere fra PALO viger for svømmere og fartøjer af enhver art efter søvejsreglerne. Ved roning i mørke skal medbringes lyskilde (hvidt lys, ikke blinkende), der tændes ved fare for kollision.

 

Inden roning skal roprotokollen udfyldes. På tilsvarende måde skal protokollen føres umiddelbart ved roningens afslutning.

 

Ved deltagelse i løb skal deltageren følge reglerne for pågældende løb.

 

Husorden

Det påhviler de aktive medlemmer at vedligeholde bygninger og inventar samt at klargøre klubben før vintersæsonen og før sommersæsonen.

Man låser døre og låger ”bag sig”, med mindre der er en konkret årsag til at lade dem være ulåste. Sidste m/k låser bag sig, når matriklen forlades - også hvis det bare er for et kort øjeblik.

 

Den udleverede nøgle er strengt personlig og må ikke uden bestyrelsens samtykke udlånes til andre. Nøglen må ikke efterlades på klubbens område.

 

Enhver beskadigelse af hus, inventar og materialer kan medføre fuld erstatningspligt.

 

Medlemmer kan opbevare personlige værdigenstande i de små skabe i indskrivningen. Medlemmer skal selv medbringe hængelås, som skal fjernes igen samme dag efter brug.

Rotøj kan på egen regning og risiko anbringes på bøjlestang i gården under halvtaget. Skal være påført navn.

 

Broen skal altid være fri og tilgængelig for roerne.

 

Cykler skal anbringes i de dertil bestemte stativer.

 

Motorcykler, scootere og knallerter må ikke anbringes på klubbens område.

 

Det er forbudt at parkere biler uden for klubben. Biler må dog medtages for af- eller pålæsning.

 

Der må ikke nøgenbades udendørs og i saunaen.

 

Der er rygeforbud (inkl. e-cigaretter og lignende) på klubbens område. 

 

Hunde må ikke opholde sig på klubbens område.

 

Overnatning i klubben må kun ske efter aftale med bestyrelsen.

 

Børn af aktive medlemmer har kun adgang til klubbens område ifølge med pårørende medlemmer. Adgangstilladelsen til medlemmernes børn er givet for at lette medlemmernes adgang til roning.

 

Medlemmer skal til enhver tid gøre sig bekendt med opslag fra bestyrelsen i indskrivningen og på hjemmesiden.

 

Brug af PALOs kajakker

 • PALOs kajakker må kun benyttes af klubbens aktive medlemmer.
 • PALOs kajakker må kun benyttes med udgangspunkt fra PALO.
 • PALOs kajakker er farvemarkeret i grøn, rød og sort. ”Grøn” må anvendes af alle, ”rød” efter 500 km. og ”sort” efter 1000 km.

 

Foruden ovennævnte hovedregler må PALOs kajakker anvendes som følger:

Prøveture for ikke-medlemmer

 • Nybegyndere må ro 2 ture i PALOs kajakker i følgeskab med et rutineret frigivet medlem. Gæsten skal altid bære svømmevest og skal ro i robuste, stabile ældre kajakker (grøn tape).
 • Som medlem er man ansvarlig for sikkerhed og udstyr.

Medlemmers børn  

 • Børn under 12 år må boltre sig i pvc legekajakkerne (ikke havkajakker i pvc) under opsyn af deres forældre, og de må ro i toerkajak med en forælder (rutineret frigivet medlem) under hensyntagen til andre medlemmers behov for toerkajakker.
 • Større børn må ro et begrænset antal prøveture, jf. Prøveture for ikke-medlemmer.
 • Børn skal altid bære redningsvest/svømmevest og forældrene (medlemmet) er ansvarlig for sikkerhed og udstyr.

Frigivne kajakroere fra andre kajakklubber

 • Må lejlighedsvis låne PALOs kajakker, når de ror i selskab med et frigivet medlem.

 

Klubture & stævner/konkurrencer – ved isætning uden for PALO

 • Klubture er per definition åbne for alle medlemmer og skal godkendes af bestyrelsen (formand eller næstformand) inden opslag.
 • Klubture skal annonceres ved opslag mindst 5 dage før afholdelse.
 • Konkurrencedeltagere sørger selv for at reservere relevante kajakker til stævner. Reservering skrives i bogen i indskrivningen. Ved stævner ud over et døgns varighed gives bestyrelsen besked (formand eller næstformand).

Udlån af PALOs kajakker til private ture

 • Rutinerede frigivne medlemmer kan efter aftale med bestyrelsen (formand eller næstformand) i rimeligt omfang låne klubbens ældre og mindst populære kajakker og pagajer til egen anvendelse på kajakture uden for klubben. Ved kajaktur forstås, at det egentlige formål med turen er at ro langt i kajak. Låner skriver aftalen i bogen i indskrivningen. Ved skader sørger medlemmet for reparation og afholder udgifterne hertil.

 

GÆLDER ALTID: Udskrivning, indskrivning og tilbagelægning af materiel
 • Roer og kajak skrives altid ud før roturen og ind efter roturen. Ikke-medlemmer (inkl. børn) og deres kajak udskrives som gæst med det ansvarshavende medlems navn anført i parentes. Kajakker uden nr./navn udskrives som nr. 600 (Overførte km).
 • Umiddelbart efter roturen lægges kajak og pagaj på plads. Kajakken skal være ren og tør, bagageluger åbne og sædet (ikke kapsæder) skal ligge med bunden i vejret.
 • Defekter og skader på materiel skrives i bogen i indskrivningen. Der skal hæftes en seddel på det defekte/skadede materiel.


Forud for ibrugtagning af klubbåd, påhviler det medlemmet at efterse båden for skader. En skadet båd må ikke bruges, men skal markeres med skilt, og skaden skal anmeldes i notatbogen ved computertastaturet. Ansvaret for eventuelle skader pålægges som udgangspunkt den sidste bruger.

 

Straks efter hjemkomst fra roning skal bådene tørres af og lægges på plads i bådehuset for at give plads på stativerne til de efterfølgende både.


Privat materiel

Klubben råder over et mindre antal bådpladser til private kajakker. Medlemmer, der ønsker bådplads til en privat kajak, skal ansøge bestyrelsen. Det er alene bestyrelsens beslutning, hvem disse pladser tildeles. Bestyrelsen vurderer løbende fordelingen ud fra følgende kriterier:

 
 1. Bådplads til privat kajak kan som hovedregel tildeles medlemmer, der er aktivt roende og/eller er involveret i klubbens forskellige aktiviteter.
 2. Privat kajak skal anvendes i et rimeligt omfang. I tilfælde af eksempelvis sygdom eller andet kan bestyrelsen dispensere fra reglen.
 3. Klubben har som overordnet mål at sikre en velfungerende bådpark, og antallet af bådpladser kan løbende reguleres for at opfylde dette mål.
 4. Medlemmer med egen kajak skal til enhver tid følge bestyrelsens anvisninger af bådpladser.

Medlemmer med egen kajak skal i størst muligt omfang benytte egen kajak. Det er dog tilladt at benytte klubbens udstyr i forbindelse med træning, arrangementer i klubregi og konkurrencer.

 

Private kajakker skal være påført klubmærke.